שבעת המינים

שבעת המינים המצויינים בפסוק בתורה בספר במדבר: "ארץ חיטה ושעורה, גפן ורימון"... מקובעים בתודעתינו הקולקטיבית, כמינים ש"השתבחה בהם ארץ ישראל", יש שיפרשו: צמחי בר שמקור גידולם בארץ ישראל (טעות) ועוד . מעטים שואלים את עצמם: מדוע נבחרו מינים (סוגים בוטניים) אלה, מה מאפיין אותם כבודדים וכקבוצה, ומהן ההשלכות ההלכתיות שיש לעובדה זו.
להמשך קריאה...
חיטה חיטה
"ויקרא את שמו נח לאמר זה ינחמנו ממעשנו ומעצבון ידינו - קדם שנולד נח לא כשהיו זורעין היו קוצרין, אלא היו זורעין חטים (ושעורים) וקוצרין קוצים ודרדרים . כיון שנולד נח חזר העולם לישובו, קצרו מה שזרעו – זורעין חטים וקוצרין חטים, זורעין שעורים וקוצרין שעורים; ולא עוד, אלא עד שלא נולד נח עושין מלאכה בידיהם, לכך כתוב ומעצבון ידינו, - נולד נח – התקין להם מתרשות ומגלות וקרדמות וכל כלי מלאכה " (מדרש תנחומא על בראשית)
שעורה שעורה
הרואה שעורים בחלום סרו עוונותיו. אמר רבי זירא: לא עליתי מבבל לארץ ישראל עד שראיתי שעורים בחלום"(ברכות נז, ע"א) "ויאמר הביא המטפחת-עלייך ואחזי בה, וימר שש שעורים וישת עליה ויבא העיר. ותבוא אל-חמותה ותאמר מי-את בצי, ותגד לה את כל-אשר עשה לה האיש. ותאמר שש-השעורים האלה נתן לי כי אמר אל-תבואי ריקם אל-חמותיך" (מגילת רות ג' טו-יז)
גפן גפן
"הלוך הלכו העצים למשח עליהם מלך...ויאמרו העצים לגפן מלוכי - את עלינו. ותאמר להם הגפן החדלתי את – תירושי המשמח אלוהים ואנשים והלכתי לנוע על-העצים" (שופטים ט' ח יב-יג)
אמר רבי שמעון בן לקיש, "אומה זו כגפן נמשלה, זמורות שבה אלו בעלי בתים, אשכולות שבה אלו תלמידי חכמים. עלים שבה אלו עמי הארץ, קנוקנות שבה אלו ריקנים בישראל...( חולין צ"ב-עמוד א".)
תאנה תאנה
"כיצד מפרישין הבכורים יורד אדם בתוך שדהו, ורואה תאנה שבכרה, אשכול שבכר, רימון שבכר – קושרו בגמי ואומר: הרי אלו בכורים. כיצד מעלין את הבכורים כל העירות שבמעמד מתכנסות לעירו של מעמד ולנין ברחובה של עיר, ולא היו נכנסין לבתים. ולמשכים היה הממנה אומר: 'קומו ויעלה ציון אל בית ה' אלהינו'. הקרובים היו מביאים תאנים וענבים, והרחוקים מביאים גרוגרות וצמוקים והשור הולך לפניהם, וקרניו מצופות זהב ועטרה של זית בראשו, והחליל מכה לפניהם, עד שמגיעים קרוב לירושלים " (ביכורים ג')
רימון רימון
"ויעשו על-שולי המעיל רימוני תכלת וארגמן ותולעת שני משזר. ויעשו פעמוני זהב טהור ויתנו את הפעמונים בתוך הרימונים על שולי המעיל סביב בתוך הרמונים. פעמון ורמון פעמון ורמון על-שולי המעיל סביב לשרת כאשר צוה ה' את-משה"(שמות לט, כד-כו')
"הרוצה לראות יופיו של רבי יוחנן, יביא כוס של כסף צרוף וימלאנה גרעינים של רימון אדום, ויעטר כליל של ורד אדם על פיו,... ואותו זהר מעין יופיו של רבן גמליאל הוא. (בבא מציעא ד, ע"א)
זית זית
"טוב שם משמן טוב" (קהלת ז א ) .." ושם טוב הולך מסוף העולם ועד סופו".. (דברי הימים א , יד')
"בניך כשתילי זיתים" (תהילים קכח) מה הזית הזה לאכילה, זיתים לייבוש וזיתים לשמן, ושמנו דולק מכל השמנים, ואין עליו נושרים לא בימות החמה ולא בימות הגשמים. כך באים הגרים מהם בעלי משנה, מהם בעלי משא ומתן, מהם חכמים מהם נבונים ומהם יודעי דבר בעתו ויש להם זרע קיים לעולם. (במדבר רבה ח י')
תמר תמר
"צדיק כתמר יפרח" (תהילים צב, יג) מה התמר הזה צלה רחוק כך מתן שכרן של צדיקים רחוק מהם עד לעולם הבא (במדבר רבא ג, א) " תלמידי חכמים נמשלו לתמר: "כפות תמרים אלו תלמידי חכמים, שהם כופים עצמן אלו לאלו ללמוד תורה" (ויקרא רבא ל,י)


גינון חסכוני במים