בר-עכנאי שיחני תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Amram Eshel  
 
Echiochilon fruticosum