בר-עכנאי שיחני שמורת האיריסים בירוחם, 3-2017 תמונה קודמת  © Photo: Shuku Cheled  
 
Echiochilon fruticosum