בר-עכנאי שיחני תמונה הבאה  © Photo: Amram Eshel  
 
Echiochilon fruticosum