אשמר קוצני תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Avner Cohen  
 
Paliurus spina-christi