אשמר קוצני אילנות, 4-2014 תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Paliurus spina-christi