ישרוע מאוגד תמונה קודמת  © Photo: Dror Melamed  
 
Hemarthria altissima