ישרוע מאוגד תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Dror Melamed  
 
Hemarthria altissima