שנק החורש תמונה הבאה  © Photo: Yaniv Tilinger-Gold  
 
Limodorum abortivum