קזוח עקום תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Pituranthos tortuosus