קזוח עקום בקעת עובדה, 1-2013 תמונה הבאה  © Photo: Erga Aloni  
 
Pituranthos tortuosus