אזוביון דגול , פברואר תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Lavandula stoechas