סומקן ענקי תמונה הבאה  © Photo: Zvika Avni  
 
Onosma gigantea