פקעון נאה תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Bunium paucifolium