פקעון נאה תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Bunium paucifolium