גביעול אשון , יוני תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Velezia rigida