סומקן מעוצה תמונה הבאה  © Photo: Yehuda Marta  
 
Onosma frutescens