ערבה מחודדת תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Salix acmophylla