לפתית מצויה , מרץ תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Hirschfeldia incana