פרעושית החורן תמונה הבאה  © Photo: Eithan Shapira  
 
Pulicaria  auranitica