ביקיית החולה תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Vicia hulensis