ביקיית החולה תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Vicia hulensis