פשתה מצויה גולן, 4-2012 תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Linum nodiflorum