צתרנית משובלת תמונה קודמת  © Photo: Yuval Evron  
 
Thymbra spicata