כליל החורש תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Cercis siliquastrum