כליל החורש , מרץ תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Cercis siliquastrum