אשמר קוצני תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Paliurus spina-christi