איקליפטוס אודורטה אילנות, 7-2014 תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Eucalyptus odorata