אורן פסאודוסטרובוס תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Pinus pseudostrobus