לוהיאה מפושקת אילנות, 4-2014 תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Luehea divaricata