קליסטמון תרוג תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Callistemon citrinus