אלוקזוארינה אשונה תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Allocasuarina verticillata