אלוקזוארינה אשונה תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Allocasuarina verticillata