סינקרפיה גלומוליפרה תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Syncarpia glomulifera