סינקרפיה גלומוליפרה אילנות תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Syncarpia glomulifera