ברוש אטלנטי תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Cupressus  atlantica