ישרוע מאוגד תמונה הבאה  © Photo: Dror Melamed  
 
Hemarthria altissima