סמר מחוייץ תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Juncus fontanesii