פיגמית מצויה תמונה קודמת  © Photo: Ido Rosenthal  
 
Haplophyllum buxbaumii