בן-חוזרר הררי תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Sorbus torminalis