בן-חוזרר הררי תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Sorbus torminalis