מרוות הפטל © Photo: Sara Gold  
 
Salvia rubifolia