פקטורית אשרסון תמונה הבאה  © Photo: Yehuda Marta  
 
Factorovskya aschersoniana