שבטבט ענף תמונה הבאה  © Photo: Simon S. Cohen  
 
Equisetum ramosissimum