גלונית הסלעים תמונה קודמת  © Photo: Yuval Evron  
 
Ballota saxatilis