ברזילון ענף תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Sideritis pullulans