עכנאי מגובב תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Echium  glomeratum