אשבל מופסק תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Stachys distans