אשבל מופסק תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Stachys distans