קערורית סגולה תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Scutellaria subvelutina